Условия за ползване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Добре дошли в deyana.eu и онлайн магазина към него. Този уеб сайт е собственост на Деяна Петрова, а юридически се управлява от “Лиля” ЕООД. В целия сайт понятията „ние“, „нас“, „наш“, „Интернет страница“ или „Deyana.eu“ се отнасят до “Лиля”ЕООД. Ние сме търговско дружество, регистрирано съгласно Българското законодателство. Този уеб сайт, както и цялата информация, инструменти и услуги, достъпни на него подлежат на Условията за ползване заявени тук.

Ползването на този уебсайт, наричан по-долу за краткост САЙТ и на стоките предлагани в него от собственика на сайта наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че клиентът/ползвателят, наричан по–долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан с тези Условия за Ползване, Политиката ни за Защита на Личните Данни, Методите ни на Доставка и Плащане и Условията ни за Връщане, независимо от това дали ползването се извършва от негово име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този уебсайт незабавно.

При ползването на този сайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.

Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Последващата употреба на съдържанието на САЙТА след така направените промени ще означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и е съгласен с тези промени.

Условията за ползване са съобразени с ЗПП, ЗЕТ и ЗАПСП.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва този сайт и информацията и материалите (неговите софтуер или HTML код, скриптове, текст, картина, фотографии и всякакви графични изображения, лога, надписи, търговски символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на САЙТА (общо, „Материали“) ), съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

Ползването на Сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра (ДОСТАВЧИКА) или трета страна (където е приложимо).

ДОСТАВЧИКЪТ дава разрешението си на ПОТРЕБИТЕЛЯ да разглежда, съхранява, да копира в електронен вид и да отпечатва физически копия на материалите от този САЙТ (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за собствена употреба на последния с цел да получи информация, както и да генерира поръчки или оферти относно продуктите и услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този САЙТ, без предварително изрично писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА.

Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България ) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия САЙТ), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Цялото съдържание на този САЙТ се предоставя “такова, каквото е”, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на сайта. Използването на САЙТА, както и действията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предприема вследствие на това, са изцяло на негов риск и отговорност.

При никакви обстоятелства ДОСТАВЧИКЪТ, неговите клонове, служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този САЙТ или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият САЙТ препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или не извършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

В случаите, не упоменати тук отговорностите на ДОСТАВЧИКА се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

ПРЕПРАТКИ (ХИПЕРВРЪЗКИ)
САЙТЪТ може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този САЙТ не се наблюдават от ДОСТАВЧИКА и са предоставени единствено за удобство и улеснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ и наличието им не означава че ДОСТАВЧИКЪТ одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не контролира и не носи отговорност за тези сайтове, нито пък гарантира или пък поема някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в САЙТА, е изцяло на риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Препратки към този САЙТ са допустими, при условие, че са поставени в подходящ контекст .

AВТОРСКИ ПРАВА
САЙТЪТ и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до: текст, бази от данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.
САЙТЪТ също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Всяка не оторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на ДОСТАВЧИКА е изрично забранено.

Вашият достъп до този САЙТ или някоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в САЙТА без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ
Всички функции, спецификации, продукти и цени на продукти и услуги, описани в този уеб сайт са обект на промяна по всяко време без предупреждение. Възможно е да има информация на този уеб сайт, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, цени и наличности. Ние не можем да се ангажираме с пълнотата, точността, или валутата на всяка информация на този уеб сайт. Ние си запазваме правото да правим промени в информация за цената, описание, или наличността без предизвестие. Ние си запазваме правото, без предварително известие, да ограничим количеството на поръчката за всеки продукт и / или да откажем услуга на някой клиент. Ние правим всичко възможно да покажем възможно най-точно цветовете на нашите продукти, които се появяват на сайта на, но реалните цветове зависят от много фактори, включително характеристиките на вашия компютър/мобилно устройство, и не можем да гарантираме, че ще виждате точно нашите цветове. Включването на каквито и да било продукти или услуги на този уеб сайт не предполага и не гарантира, че тези продукти или услуги ще бъдат достъпни в даден момент.

ЗАКОНИ, ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Ползването на този САЙТ се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези УСЛОВИЯ, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези УСЛОВИЯ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища и органи.

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до този САЙТ извън България, той носи отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в България.

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА
Всички цени в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА са в български лева . Покупна цена е тази, която се показва в момента на добавяне на продукт в “Количка”.

Доставката се извършва на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес с куриерска фирма “Еконт Експрес”. Разходите за доставката на продукта до ПОТРЕБИТЕЛЯ се определят от населеното място и теглото на поръчката в килограми. Разходите за доставка не са включени в цените, обявени на САЙТА и са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако не е изрично посочено, че съответния продукт се доставя безплатно.

Начинът на заплащане се определя от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на поръчката.

с наложен платеж ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да дължи такса по тарифата на избраната куриерска фирма, която ще бъде добавена към таксата за куриерската услуга и е дължима в момента на получаване на стоката.
по банков път ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да дължи такса за банков превод, както и други такси, които се определят от обслужващата банка.

Условията на доставката за продуктите, предлагани от Deyana.eu се намират на инфо страницата Методи на Доставка и Плащане

Scroll to Top